Algemene voorwaarden

Tarieven
De prijzen, zoals vermeld in onze brochure en op onze internetsite, zijn in Euro’s, inclusief BTW en inclusief toeristenbelasting.

Campingplaatsen
Reservering
Reserveringen zijn alleen mogelijk met een reserveringsformulier, na akkoord van de camping en voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Het reserveringsformulier moet ondertekend worden teruggestuurd met een aanbetaling ten bedrage van € 65,= en administratiekosten ten bedrage van € 10,=, dit hoogstens 1week nadat de camping u deze heeft toegestuurd. Daarna komt uw optie voor een standplaats te vervallen.
Na ontvangst van uw reserveringsformulier en uw aanbetaling (en administratiekosten) sturen wij u, in het geval er standplaatsen beschikbaar zijn, een geschreven bevestiging. De bevestiging is pas definitief op het moment dat de aanbetaling en administratiekosten per creditcard of bankoverschrijving zijn ontvangen.

Restantbetaling
Op de dag van aankomst moet het overeengekomen restantbedrag worden voldaan. Bij in gebreke blijven zal de reservering als niet bestaand worden beschouwd. Vanaf dat moment beschikt de directie vrij over de standplaats en bestaat er geen recht op restitutie van de aanbetaling en administratiekosten.
Op de dag van aankomst is de standplaats beschikbaar vanaf 12.00 uur.
Voor een verblijf zonder reservering geldt dat op de dag voor vertrek afgerekend moet worden. Er zijn dan geen administratiekosten verschuldigd.

Annulering/Voortijdig vertrek
Bij een later vertrek dan 12.00 uur op de overeengekomen dag zal er een extra nacht in rekening worden gebracht. Niet afgenomen diensten en overnachtingen ten gevolge van vertraging of een andere aankomstdatum blijven verschuldigd en geven geen recht op teruggave, korting of verschuiving. Bij veranderingen in de gereserveerde verblijfsdata geldt, dat dan niet zeker is dat dezelfde standplaats beschikbaar is. De standplaats mag in geen geval aan derden ter beschikking
worden gesteld, tenzij dat tevoren is overeengekomen met de eigenaar. De cliënt geeft iedere verandering in het aantal personen op de standplaats door aan de directie.

NB : Meteorologische omstandigheden behoren niet tot de omstandigheden die recht geven op restitutie van het verblijfsgeld.

Wetenswaardigheden
Uw standplaats staat alleen op de dag van aankomst tot uw beschikking. Wij reserveren voorkeursplaatsen of plaatsen naast elkaar voor zover die nog beschikbaar zijn. Aankomst op de standplaats is mogelijk vanaf 12.00 uur en er moet op de dag van vertrek voor 12.00 uur vertrokken worden. Het aantal personen dat verblijft op een standplaats mag het toegestane maximum van 5 niet
overschrijden. Minderjarigen moeten vergezeld zijn door hun ouders of hun wettige voogden. Alleen barbecues met houtskool zijn toegestaan op de standplaatsen.
Voor de reservering van een standplaats geldt, dat wanneer u binnen 24 uur niets hebt gemeld per email, de directie zich het recht voorbehoudt uw plaats aan iemand anders te verhuren.

Huur van een Mobil Home
Reservering
Na de reservering moet binnen een week een aanbetaling van 20 % van de verblijfskosten worden voldaan indien u minimaal een week komt en 70 % wanneer u korter dan een week komt, evenals de administratiekosten ten bedrage van 10€ en indien gewenst een annuleringsverzekering ten bedrage van 17,50 € per week om uw reservering definitief te maken.

Betalingsvoorwaarden
Het resterende bedrag moet zonder voorbehoud 30 dagen voor aankomst zijn voldaan. Zonder deze tijdige betaling vooraf behouden wij ons het recht voor uw reservering te annuleren. Deze aanbetaling vervalt in alle gevallen aan de camping.
De balans kan worden gedaan door overschrijving. Voor betaling per overboeking via de bank zijn de gegevens:
BIC : AGRIFRPP881
IBAN : FR76 1810 6000 1295 3941 7605 162
Op de dag van aankomst is uw mobil home beschikbaar vanaf 15.00 uur.

Annulering/voortijdig vertrek
In geval van annulering van de reservering of van voortijdig vertrek is de directie geen teruggave verschuldigd aan de huurder, tenzij die vertrekt met een reden die gedekt wordt door de annuleringsverzekering en die annuleringsverzekering ook daadwerkelijk is afgesloten.

Annuleringsverzekering
De annuleringsverzekering is vrijwillig en wordt als zodanig voorgesteld aan de huurder. Deze verzekering maakt het mogelijk de aanbetaling of het totale betaalde bedrag terug te ontvangen in de volgende gevallen:
– ernstige ziekte, overlijden, een ongeval, ontslag, waterschade.
De huurder ontvangt :
-de gedane aanbetaling (minus de administratiekosten en de kosten van de annuleringsverzekering) in de periode tussen de reservering en de dertigste dag voor de in de reservering vermelde dag van aankomst.
-de totale betaling (minus de administratiekosten en de kosten van de annuleringsverzekering) in het geval van onvoorziene gebeurtenissen minder dan dertig dagen voor de in de reservering vermelde dag van aankomst. Iedere annulering moet worden gemeld per aangetekende brief of per telegram.
Telefonisch annuleren is niet mogelijk. Om voor restitutie in aanmerking te komen moeten de originele bewijzen worden toegestuurd waaruit blijkt dat van een van de hierboven vermelde omstandigheden sprake is.

Wetenswaardigheden
Iedere verhuur staat op naam en mag op geen voorwaarde worden vergeven of aan derden ter beschikking worden gesteld of onderverhuurd. Niet op het huurcontract vermelde personen mogen niet in de verhuurde Mobil home verblijven zonder toestemming van de directie. In juli en augustus wordt alleen verhuurd van zaterdag tot zaterdag. Aankomst is mogelijk tussen 15.00 uur en 20.00 uur. Vertrek moet plaatsvinden voor 09.30 uur.
Buiten de maanden juli en augustus om worden de mobil homes per dag verhuurd met een minimum van twee overnachtingen. Gelieve contact op te nemen over de aankomst- en vertrektijd.
Verblijf van kinderen onder de twee jaar is gratis in de mobil homes. De directie vraagt op de dag van aankomst een identiteitsbewijs van het betreffende kind of de betreffende kinderen om dit te controleren. De verhuurder vraagt aan de huurder een borgsom van 150 € (geen vooruitbetaling per credit card),= op de dag van aankomst als onderpand voor eventuele schade of verlies van inventaris. Deze borg wordt op de dag van vertrek teruggegeven wanneer het verhuurde en de inventaris
in orde blijken.
Buiten de openingstijden van de receptie mag er niet uit de Mobil homes vertrokken worden.
Naast het mobil home mogen geen andere kampeermiddelen worden gezet
(uitgezonderd een bijzettentje).
De mobil home dient te worden schoongemaakt en in dezelfde staat te worden opgeleverd zoals u die bij aankomst heeft aangetroffen. Een bedrag van € 50,= zal van de borgsom worden ingehouden wanneer dit niet het geval is of wanneer er in de mobil home is gerookt. Voor ontbrekende inventaris zullen de kosten daarvan van de borgsom worden ingehouden. Voor de magneetkaart van de slagboom bij de entree van de camping wordt een borg van € 20 (geen vooruitbetaling per credit card),= gevraagd.

Huisdieren
aangelijnd, geen geluidsoverlast geven en aan de veiligheid van andere cliënten, de meest basale hygiënische regels in acht worden genomen (de eigenaar waarborgt dat het dier zijn behoeftes buiten de camping doet en ruimt in geval van een ongelukje de gevolgen op). Huisdieren zijn in geen geval toegestaan in de mobil homes, op de speelplaatsen en in het toiletgebouw.

Bezoekers
Alle bezoekers dienen zich bij de receptie te melden en een entreegeld van € 6,=
te betalen. Zij dienen hun voertuig buiten de camping te parkeren en zijn op de
camping onder verantwoordelijkheid van degene die bezocht wordt.

Nachtelijke rust
Degenen die op de camping verblijven, houden zich aan de regels die bij de
receptie vermeld zijn. Dat geldt vooral voor de regels betreffende de nachtelijke
rust op de camping.

Overlast en schade
Iedere betalende cliënt is persoonlijk aansprakelijk betreffende onenigheid of
schade veroorzaakt door personen met wie hij op de camping verblijft. Wanneer
overlast of schade wordt veroorzaakt bij andere cliënten of aan de voorzieningen
volgt onmiddellijke verwijdering van de camping en zonder teruggave van de
verblijfskosten, waarbij tegelijkertijd schadevergoeding aan de camping of derden
moet worden voldaan.

Verantwoordelijkheid
De camping kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van :
-diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of na een verblijf.
-schade door natuurverschijnselen (weer, muggen, luis, werkzaamheden buiten de
camping, …)
-defecten of buiten gebruikstelling van technische voorzieningen, defecten of sluiting van andere voorzieningen. De camping behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de bedrijfsvoering van de camping te veranderen. Veranderingen zulle altijd plaatsvinden binnen de grenzen van het burgerlijk recht. Ieder geschil hierover of over de uitvoering van lopende contracten zullen worden voorgelegd aan het gerechtshof in Annecy.

Schades
De voorzieningen en installaties van de camping dienen alleen gebruikt te worden voor hun eigenlijke bestemming. Iedere vernieling van verblijf, diefstal of vernieling van gebouwen die bestemd zijn voor verblijf of gemeenschappelijk gebruik is voor rekening van de dader. De huurder van een mobil home of een standplaats is persoonlijk aansprakelijk voor alle schades, verlies of vernieling betreffende zowel
het onderkomen als alle voorzieningen van de camping, inbegrepen alles wat door vergezellende cliënten of bezoekers van hem wordt veroorzaakt. Hij dient hiervoor WA verzekerd te zijn.

De entree van de camping is geopend van 07.00 uur tot 23.00 uur. Buiten deze tijden mag er niet door voertuigen op de camping worden gereden. Vanaf 23.00 uur dient het stil te zijn op de camping.
De receptie is geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur. (Juli / Augustus)
Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden ik stem er mee in.